Åpenhetsloven.

Informasjon om åpenhetsloven, en ny lov vedtatt av Stortinget som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1.juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år - første gang 30. juni 2023.

Loven omfatter både private og statsforetak som tilbyr varer eller tjenester. Forbrukertilsynet vil føre tilsyn, og skal kunne ilegge virksomheter tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på loven.

Hvordan jobber N.K.S. Helsehus med åpenhetsloven?

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be oss om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi  plikter å svare på slike informasjonskrav.

N.K.S. Helsehus sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger finnes her: 

https://helsehus.sharepoint.com/Shared%20Documents/Offentlige%20dok/Aktsomhetsvurdering%202023.docx

Du kan lese mer om åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider.