Vi tilbyr rehabiliteringstilbud til personer med MS ( Multippel Sklerose) etter avtale med Helse Sør-Øst og Helse Vest. 

Vi arbeider etter hjem-til-hjem prinsippet og samarbeider tett med deg som bruker, din henviser og ditt nettverk i forhold til rehabiliteringsmålene. Etter individuell vurdering, så gjøres dette før, under og etter opphold, i form av nettverksmøter, telefonsamtaler, hjemmebesøk m.m.

Vi gir tilbud til pasienter med alt fra noe til et stort behov for assistanse og tilrettelegging i forbindelse med personlig stell og forflytning. Vi har 12 enerom med eget bad, takheis på alle rom, forflytningshjelpemidler og er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Vi tilbyr: 

 • Rehabiliteringsopphold  ( varighet fra 2 til 6 uker etter vurdering)
 • Individuell og faglig tilpasset behandling
 • Tverrfaglig og kompetent bemanning ( fysioterapeuter, ergoterapeut, nevrolog, somatisk tilsynslege, logoped, sykepleiere, helsefagarbeidere - alle med ekstra kompetanse om MS og god erfaring fra fagfeltet)
 • Tett samarbeid med ditt hjemmenettverk
 • Informasjon om og igangsetting av IP (individuell plan)
 • Sosialt samvær med andre og likemannsarbeid
 • Mat fra eget kjøkken (Dietter etter diagnose/allergi)

Vi forventer: 

 • At du har tenkt igjennom dine mål for oppholdet og hvilke tiltak som kan iverksettes for at du kan være så aktiv og deltagende som mulig i din hverdag.

 

Søknad: 

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE.
Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.

Til adresseregisteret


Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C

eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Sjekkliste for henvisning

 1. ​​Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.