Vi tilbyr rehabiliteringstilbud til personer med slag eller andre nevrologiske tilstander etter avtale med Helse Sør-Øst og Helse Vest. 

Vi arbeider etter hjem-til-hjem prinsippet og samarbeider tett med bruker, brukers henviser og nettverk i forhold til rehabiliteringsmålene. Etter individuell vurdering, så gjøres dette før, under og etter opphold, i form av nettverksmøter, telefonsamtaler, hjemmebesøk m.m.

Vi har tilbud til pasienter med alt fra noe til et stort behov for assistanse og tilrettelegging i forbindelse med personlig stell og forflytning. Institusjonen har 12 enerom med eget bad, takheis på alle rom, forflytningshjelpemidler og er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Vi tilbyr:

  • Rehabiliteringsopphold  ( varighet fra 2 til 6 uker etter vurdering)
  • Individuell og faglig tilpasset behandling
  • Faglig og kompetent bemanning ( fysioterapeuter, ergoterapeut, nevrolog, somatisk tilsynslege, logoped, sykepleiere, helsefagarbeidere)
  • Tett samarbeid med ditt hjemmenettverk
  • Informasjon om og igangsetting av IP (individuell plan)
  • Sosialt samvær med andre og likemannsarbeid
  • Mat fra eget kjøkken (Dietter etter diagnose/allergi)

 

Vi forventer: 

  • At du har tenkt igjennom dine mål for oppholdet og hvilke tiltak som kan iverksettes for at du kan være så aktiv og deltagende som mulig i din hverdag.

Søknad: 

Det kan søkes om opphold direkte fra sykehus/nevrolog eller via fastlege, som sender den videre til rettighetsvurdering ved RKE 

(Regional koordinerende enhet:  https://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-koordinerende-enhet )