Vi tilbyr rehabiliteringstilbud til personer med MS ( Multippel Sklerose) etter avtale med Helse Sør-Øst og Helse Vest. 

Vi arbeider etter hjem-til-hjem prinsippet og samarbeider tett med deg som bruker, din henviser og ditt nettverk i forhold til rehabiliteringsmålene. Etter individuell vurdering, så gjøres dette før, under og etter opphold, i form av nettverksmøter, telefonsamtaler, hjemmebesøk m.m.

Vi gir tilbud til pasienter med alt fra noe til et stort behov for assistanse og tilrettelegging i forbindelse med personlig stell og forflytning. Vi har 12 enerom med eget bad, takheis på alle rom, forflytningshjelpemidler og er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Vi tilbyr: 

  • Rehabiliteringsopphold  ( varighet fra 2 til 6 uker etter vurdering)
  • Individuell og faglig tilpasset behandling
  • Tverrfaglig og kompetent bemanning ( fysioterapeuter, ergoterapeut, nevrolog, somatisk tilsynslege, logoped, sykepleiere, helsefagarbeidere - alle med ekstra kompetanse om MS og god erfaring fra fagfeltet)
  • Tett samarbeid med ditt hjemmenettverk
  • Informasjon om og igangsetting av IP (individuell plan)
  • Sosialt samvær med andre og likemannsarbeid
  • Mat fra eget kjøkken (Dietter etter diagnose/allergi)

Vi forventer: 

  • At du har tenkt igjennom dine mål for oppholdet og hvilke tiltak som kan iverksettes for at du kan være så aktiv og deltagende som mulig i din hverdag.

 

Søknad: 

Det kan søkes om opphold direkte fra sykehus/nevrolog eller via fastlege, som sender den videre til rettighetsvurdering ved RKE (Regional Koordinerende Enhet) 

(Regional koordinerende enhet: https://www.sunnaas.no/avdelinger/samhandling-og-internasjonal-aktivitet/regional-koordinerende-enhet )

Sjekkliste for henvisning: https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten#rehabilitering-ved-private-rehabiliteringsinstitusjoner